English

Profiadau Menywod yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18

Casgliad o wybodaeth, profiadau a ffotograffau a gofnodwyd gan Archif Menywod Cymru yn 2014-18


Chwilio
Chwilio uwch

Pori'r casgliad


Trefnwyd yn ôl galwedigaeth

Gwladys Perrie Williams (Morris)

Man geni: Llanrwst

Gwasanaeth: Addysgwraig, gweinyddwraig, WLA

Marwolaeth: 1958/07/13, Achos anhysbys

Nodiadau: Ganwyd Gwladys i rieni oedd yn siarad Cymraeg a hi oedd y seren yn Ysgol Sir Llanrwst – dim ond dau ddisgybl oedd yn y chweched dosbarth. Graddiodd o Goleg y Brifysgol Bangor. Enillodd gymrodoriaeth i astudio Ffrangeg canoloesol yn y Sorbonne, Paris a derbyniodd radd D Litt yn 1915. Mae ei golygiad hi o Le Bel Inconnu (1929) yn dal i gael ei ddarllen. Yn ôl yn ne Cymru yn 1917 cafodd ei phenodi yn drefnydd arolygydd Byddin Dir y Menywod yn ne Cymru. Cafodd ei derbyn i Gymdeithas Anrhydeddus y Cymmrodorion yn 1918. Cyhoeddodd ‘Welsh Education in Sunlight & Shadow’ (1919), gan gymharu addysg ganolradd yng Nghymru a Ffrainc yn seiliedig ar ei phrofiadau ei hunan. Mae’n cynnwys llawer o bapurau arholiad y Bwrdd Arholi Canolog Cymreig o dystygrifau ar lefel iau i lefel gradd. Priododd [Syr] Rhys Hopkins Morris, pennaeth cyntaf BBC Wales ac As Gorllewin Caerfyrddin yn 1918, ond cadwodd ei henw ei hun ar gyfer gwaith proffesiynol. Cwrddon nhw ym Mhrifysgol Bangor.

Cyfeirnod: WaW0415

Adroddiad yn dangos llwyddiannau ysgol Gwladys Perrie Williams. The Weekly News 27 Rhagfyr 1907.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad yn dangos llwyddiannau ysgol Gwladys Perrie Williams. The Weekly News 27 Rhagfyr 1907.

Adroddiad ar aelodaeth Gwladys o Gymdeithas y Cymmrodorion.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad ar aelodaeth Gwladys o Gymdeithas y Cymmrodorion.


Welsh Education in Sunlight & Shadow. Constable 1918.

Llyfr

Welsh Education in Sunlight & Shadow. Constable 1918.

Golygiad Gwladys o Le Bel Inconnu. Argraffwyd yn 1991.

Llyfr

Golygiad Gwladys o Le Bel Inconnu. Argraffwyd yn 1991.


Annie Roberts

Man geni: Caergybi

Gwasanaeth: Aelod, WRAF, 14/05/1918 - d.

Marwolaeth: 1918-12-12, Pneumonia / Niwmonia

Cofeb: Cofeb Ryfel, Caergybi, Ynys Mon

Nodiadau: 20 oed, bu’n gwasanaethu yn ardal Caer. Claddwyd yng nghladdfa Caergybi (Maeshyfryd)

Cyfeirnod: WaW0053

Enw Annie Roberts, WRAF, Cofeb Ryfel Caergybi

Cofeb Ryfel Caergybi

Enw Annie Roberts, WRAF, Cofeb Ryfel Caergybi


Ethel Nicholas

Man geni: anhysbys

Gwasanaeth: Aelod o Fyddin y Tir

Nodiadau: Derbyniodd Ethel Bar am Wasanaeth Nodedig ym Myddin y Tir am iddi ymateb yn chwim i achub coes (a bywyd hefyd mae’n debyg) ffermwr a gafodd ei anafu gan offer fferm.

Cyfeirnod: WaW0343

Darlun o Ethel Nicholas, Landswoman Chwefror 1919

Ethel Nicholas

Darlun o Ethel Nicholas, Landswoman Chwefror 1919

Adroddiad – ‘A Plucky Land Girl’ Cambrian News 10fed Ionawr 1919. Gwelwyd adroddiad unfath yn yr Abergavenny Chronicle.rn

Adroddiad papur newydd

Adroddiad – ‘A Plucky Land Girl’ Cambrian News 10fed Ionawr 1919. Gwelwyd adroddiad unfath yn yr Abergavenny Chronicle.rn


Mary D Davies

Man geni: Abertawe

Gwasanaeth: Anhysbys, ATS

Cofeb: Senotaff, Abertawe, Morgannwg

Nodiadau: Ni wyddys unrhyw beth am Mary D Davies ar hyn o bryd, ond efallai iddi weithio fel WAAC, yng Ngwasanaeth Cludiant y Fyddin (Army Transport Service).

Cyfeirnod: WaW0119

Enw Mary D Davies, Senotaff Abertawe

Senotaff Abetawe

Enw Mary D Davies, Senotaff Abertawe


Constance Fane Roberts

Man geni: Llandre

Gwasanaeth: Army Remount Service: Gwasanaeth Ail-farchogaeth y Fyddin

Marwolaeth: 1917-10-09, Motor accident/Damwain car

Cofeb: Bedd, Llandre, Ceredigion

Nodiadau: 22 oed. Bu hi a ei dyweddi Capten Brereton Ockleston Rigby farw gyda'i gilydd

Ffynonellau: http://www.wwwmp.co.uk/ceredigion-war-memorials/

Cyfeirnod: WaW0018

Bedd Constance Fane Roberts, Eglwys Llandre

Eglwys Llandre

Bedd Constance Fane Roberts, Eglwys Llandre


Rose Williams

Man geni: Fferm y Wern, Pengenffordd, sir Frycheiniog

Gwasanaeth: Arolygwr Arfau rhyfel

Nodiadau: Roedd Rose Williams yn ‘arolygydd benywaidd’ gwneud arfau rhyfel. Daeth hi’n gyntaf mewn arholiad ar gyfer arolygwyr yng Ngorffennaf 1917.

Cyfeirnod: WaW0222

Adroddiad am lwyddiant Rose Williams yn yr arholiad I arolygwyr gwneud arfau rhyfel, Brecon and Radnor Express 12 Gorffennaf 1917.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am lwyddiant Rose Williams yn yr arholiad I arolygwyr gwneud arfau rhyfel, Brecon and Radnor Express 12 Gorffennaf 1917.


Mary Edith (Minnie) Jones

Man geni: Llanfrothen

Gwasanaeth: Arolygwraig Menywod , HM Factory Penrhyndeudraeth, 1916? - 1918

Marwolaeth: 1964, Achos anhysbys

Nodiadau: Roedd Minnie Jones yn chwaer i Bessie Jone [qv]. Cafodd ei phenodi yn Arolygwraig Menywod yn ffatri Arfau Rhyfel Penrhyndeudraeth, yn 1916 mae’n debyg pan ailagorodd ar ol ffrwydrad a chenedlaetholi. Yn Medi 1918 dangosodd Mrs Lloyd George o gwmpas y gweithfeydd pan ddaeth hi i agor YWCA newydd yn gysylltiedig a’r ffatri. Pan orffennwyd cynhyrchu ffrwydron yn Rhagfyr 1918 cyflwynwyd powlen arian i Minnie gan fenywod ffatri HM fel arwydd o’u hedmygedd ohoni a gwerthfawrogiad o’r holl garedigrwydd. Minnie oedd yn derbyn llythyrau Bessie Jones o Ffrainc. Yn ddiweddarach daeth yn Ynad Heddwch.

Cyfeirnod: WaW0441

Adroddiad am ymweliad Mrs Lloyd George â Ffatri HM Penrhyndeudraeth. North Wales Chronicle 13 Medi 1918.

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am ymweliad Mrs Lloyd George â Ffatri HM Penrhyndeudraeth. North Wales Chronicle 13 Medi 1918.

Adroddiad am gyflwyno powlen arian i ‘Miss ME Jones, Supervisor’ North Wales Chronicle 13 Rhagfyr 1918

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am gyflwyno powlen arian i ‘Miss ME Jones, Supervisor’ North Wales Chronicle 13 Rhagfyr 1918


Mary Ellen Hopkins (Roderick)

Man geni: Aberteifi, 1886

Gwasanaeth: Arthrawes

Nodiadau: Hyfforddodd Mary yn athrawes yng Ngholeg Hyfforddi Abertawe. Roedd yn byw yn Llanelli ac yn dysgu ym Mhorth tywyn tan iddi briodi John Aneurin Roderick yn 1916. Mae ei halbwm lofnodion fel myfyrwraig wedi goroesi, ac mae’n ddrych o’i ffrindiau.

Cyfeirnod: WaW0130

Mary Hopkins tua amser ei phriodas, 1916

Mary Hopkins c.1916

Mary Hopkins tua amser ei phriodas, 1916

‘An ‘Old Dorm’ Trinity’

Tudalen o’r albwm

‘An ‘Old Dorm’ Trinity’


‘4 EVENINGS – 1 WK IN BRITON FERRY’

Tudalen o’r albwm

‘4 EVENINGS – 1 WK IN BRITON FERRY’


Margaret Lindsay Williams

Man geni: Caerdydd

Gwasanaeth: Artist

Nodiadau: Cafodd Margaret Lindsay Williams ei hyfforddi yng Nghaerdydd a Llundain a bu’n lobïo i fod yn artist rhyfel swyddogol i’r Adran Gymreig yn Ffrainc. Ni chaniatawyd hynny, a bu’n aflwyddiannus hefyd pan geisiodd gael gwaith gyda’r Adran Ddiwydiant. Fodd bynnag cysegrodd ei hamser i godi arian i’r Ysbyty Cymreig yn Netley trwy nifer o arddangosfeydd. At hyn acomisiynwyd nifer o weithiau mawr ganddi. Yn eu plith roedd Cardiff Royal Infirmary during the Great War a beintiwyd yn 1916, darlun enfawr (20X16 troedfedd) o’r Gwasanaeth Cenedlaethol Cymreig a gynhaliwyd yn Abaty Westminter ym Mehefin 1918 i gefnogi Cronfa Ryfel Carcharorion Cymreig

Ffynonellau: Margaret Lindsay Williams, 1888 – 1960: Wedded to her Art. Angela Gaffney. University of Wales 1999. https://artuk.org/discover/artists/williams-margaret-lindsay-18881960

Cyfeirnod: WaW0338

Hunan-bortread o Margaret Lindsay Williams, 1909

Margaret Lindsay Williams

Hunan-bortread o Margaret Lindsay Williams, 1909

Caption [Cy]	Elizabeth Montgomery Wilson yw’r fenyw ar y chwith ‘[qv] Gwasanaeth Nyrsio’[r Fyddin Diriogaethol, Prif fetron 3ydd Ysbyty’r Gorllewin Y fenyw arall yw’r Chwaer Mary Jones [qv] hithau yng Ngwasanaeth Nyrsio’r Fyddin Diriogaethol.

Cardiff Royal Infirmary during the Great War, 1916

Caption [Cy] Elizabeth Montgomery Wilson yw’r fenyw ar y chwith ‘[qv] Gwasanaeth Nyrsio’[r Fyddin Diriogaethol, Prif fetron 3ydd Ysbyty’r Gorllewin Y fenyw arall yw’r Chwaer Mary Jones [qv] hithau yng Ngwasanaeth Nyrsio’r Fyddin Diriogaethol.


Elisabeth De Saedeleer

Man geni: Sint-Martens-Latem, Gwlad Belg

Gwasanaeth: Artist Tecstiliau, arlunwraig

Marwolaeth: 1972, Gwlad Belg, Achos anhysbys

Nodiadau: Ganwyd Elisabeth yn 1902, a hi oedd yr ail o bum merch yr arlunydd o Wlad Belg, Valerius de Saedeleer. Roedd ymhlith grŵp o artistiaid a gefnogwyd gan Gwendoline a Margaret Davies [qv] i ddod i Gymru yn ffoaduriaid yn 1914. Ymsefydlodd y teulu yn Aberystwyth, ac roedd ganddynt gysylltiadau cryfion â Choleg Prifysgol Aberystwyth. Ymddiddorodd Elisabeth a’i chwaer hŷn Marie mewn gwehyddu a thapestrïau (yn sgil cyfarfod â merch William Morris, May); bu’r ddwy yn addysgu yn adran Gelf a Chrefft newydd y coleg, gyda’u tad. Wedi dychwelyd i Wlad Belg yn 1921, daeth Elisabeth yn gynllunydd a gwehydd nodedig am ei thecstiliau a’i thapestrïau. Dechreuodd weithdy, yn ogystal ag ysgrifennu nifer o lyfrau ar grefft ac ymgymerodd â llawer o gomisiynau cyhoeddus.

Ffynonellau: https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1177&context=tsaconf\r\nhttps://www.aber.ac.uk/en/media/departmental/informationservices/pdf/specialcollections/the-davies-family-and-belgian-refugee-artists-and-musicians-in-wales.pdf\r\nArt in Exile: Flanders, Wales and the First World War. 2002\r\n

Cyfeirnod: WaW0331

Elisabeth De Saedeleer wrth ei gwŷdd. Ddechrau 1920au.

Elisabeth De Saedeleer

Elisabeth De Saedeleer wrth ei gwŷdd. Ddechrau 1920au.

Adroddiad am arddangosfa godi arian i adeilad undeb y myfyrwyr, cofeb i feirwon y rhyfel o Goleg Prifysgol Aberystwyth. Cambrian News 25ain Ebrill 1919

Adroddiad papur newydd

Adroddiad am arddangosfa godi arian i adeilad undeb y myfyrwyr, cofeb i feirwon y rhyfel o Goleg Prifysgol Aberystwyth. Cambrian News 25ain Ebrill 1919


Carped a wehyddwyd gan Elisabeth i gynllun gan Edgard Ytygat tua 1925.

Carped

Carped a wehyddwyd gan Elisabeth i gynllun gan Edgard Ytygat tua 1925.Administration